Sautéed Baby Bak Choi with Japanese Shiitake Mushroom (GF)(VE)

香菇白菜